LUCA LUSSARDI

Download the vcard Photo

Associate Professor

+39 0110907508 / 7508 (DISMA)

Scientific branch MAT/05 - ANALISI MATEMATICA
(Area 0001 - Scienze matematiche e informatiche)
Curriculum Curriculum file application/pdf (111 KB)
Identifiers ORCID: 0000-0001-9130-3573